Povolební strategie pro volby 2018

 1. Sejdeme se hned v neděli 7.10. ve 14:00. Všichni zvolení zastupitelé a dle zájmu i další kandidáti. Do té doby nebudeme komentovat naši taktiku, vydávat prohlášení a ani nebudeme jednat s ostatními subjekty. První schůzky s ostatními subjekty si můžeme domluvit předem na nedělní večer (nejdříve v 19 hodin) a pozdější termíny.
 2. Na setkání zrekapitulujeme výsledek voleb, sestavíme vyjednávací tým a domluvíme se, kdo bude komunikovat s médii a jakou zvolíme taktiku pro vyjednávání. Zvolení zastupitelé si rozdělí zodpovědnost za jednotlivé programové priority.
 3. Silné zastoupení. Jednání o koaliční spolupráci zahájíme za předpokladu, že budou zvoleni minimálně čtyři zastupitelé z naší kandidátky a zároveň v případě, že budeme mít možnost dosáhnout pozice minimálně jednoho náměstka primátora.
 4. Vedením jednání budou pověřeni první tři zastupitelé v pořadí dle výsledku voleb (vyjednávací tým). V případě absence některého člena vyjednávacího týmu (nebo zvolení nižšího počtu zastupitelů) bude tým doplněn. Úkolem vyjednávacího týmu bude dojednání návrhu koaličního programu a personálního složení rady.
 5. Vyjednané dohody schvalují kandidáti čela, další zvolení kandidáti a členové krajského předsednictva.
 6. Koaliční smlouvu schvaluje Krajské fórum.
 7. Kvalitní zastoupení. Při obsazování postů souvisejících se správou města budeme dodržovat následující pravidla:
  1. Na pozice radních budou nominováni zastupitelé dle jejich kvalifikace.
  2. Do komisí a výborů bude čelo kandidátky a další zvolení zastupitelé vybírat osoby s odpovídající kvalifikací.
  3. Při obsazování řídících a kontrolních postů v městských organizacích budeme požadovat otevřená výběrová řízení s důrazem na odbornou způsobilost.
  4. Pro výběr vhodných kandidátů dle bodů 7.2. a 7.3. bude vypsána otevřená výzva na fóru KS PaK. Zde transparentně proběhne celý proces výběru s přihlédnutím k možnému střetu zájmu.
 8. Spolupráce na konkrétních tématech. Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi politickými stranami, které budou mít zastoupení v zastupitelstvu.
 9. Účast v radě města. Pro koalici jsou pro nás nepřijatelným partnerem KSČM a SPD. Za partnery nepovažujeme dále osoby napojené na korupční a klientelistické prostředí a ty, které podporují rasistické a xenofobní smýšlení. U ostatních budeme hledat programový průnik. Nepodpoříme radu, ve které by zasedli kumulátoři funkcí.
 10. Budeme se účastnit pouze takové koalice, která se zaváže ke splnění alespoň čtrnácti z následujících osmnácti programových priorit:
  1. Zastaví se příprava komunikace pro automobily přes území nazývané „Červeňák“.
  2. Bude se revidovat projekt rekonstrukce Letního stadionu a jeho okolí, s důrazem na kvalitu veřejných prostranství a na minimalizaci záboru pro monofunkční neveřejné využití.
  3. Do dvou let budou zveřejňovány anonymizované podklady zastupitelstva v plném rozsahu.
  4. Zahájí se proces zavádění participativních rozpočtů.
  5. Bude zřízena role koordinátora participace. Participace veřejnosti bude ustanovena jako nedílná součást projektů a investičních záměrů města.
  6. Započne pořizování Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) jako hlavního strategického dokumentu v oblasti řešení mobility a dopravy ve městě.
  7. Nový územní plán bude vrácen k přepracování a do opětovného veřejného projednání. Bude zejména snížen rozsah zastavitelných ploch a budou maximálně zohledněny připomínky a námitky občanů. Určeným zastupitelem dle stavebního zákona (a náměstkem pro územní plánování) bude osoba odborně kompetentní a bez střetu zájmů.
  8. Bude doplněna infrastruktura pro cyklisty na ulicích 17. listopadu a Jana Palacha a budou zobousměrňovány jednosměrné komunikace pro cyklisty. Bude realizován projekt 300 stojanů pro Pardubice.
  9. Bude zaveden Jednotný informační systém města, který kromě webové prezentace bude poskytovat i data otevřená a strojově čitelná.
  10. Bude dotažen převod bývalého vojenského prostoru „Červeňáku“ do majetku města. Území bude rozvíjeno v duchu územních regulativů „krajinné zeleně“ (pouze cesty pro pěší a cyklisty a drobné intervence). Na území bude zpracována studie za účasti organizované i široké veřejnosti.
  11. Bude realizován zpracovaný projekt Náhrdelník Chrudimky (stezky a drobná zastavení podél řeky Chrudimky).
  12. Na webu města budou v přehledné webové aplikaci zveřejněny aktuální informace o všech připravovaných stavebních záměrech města, jeho složek a organizací a o všech městu známých stavebních záměrech jiných subjektů. Tytéž informace budou zveřejněny jako otevřená data.
  13. Do programu startovacího bydlení bude každoročně vloženo alespoň 50 bytů.
  14. Koalice bude směřovat k rozvoji městského bytového fondu za účelem poskytování sociálního a startovacího bydlení a výhledově také dostupného nájemního bydlení.
  15. Bude revitalizováno nábřeží na levém břehu Labe a vybudována promenáda od soutoku po most Pavla Wonky.
  16. Budou vytvořeny standardy pro aplikaci modré (opatření na zadržování vody a vodní prvky) a zelené (vegetace) infrastruktury v ulicích města, především při rekonstrukci stávajících či výstavbě nových budov a veřejných prostranství. Překážkou pro výsadbu nebo obnovu uličního stromořadí nesmí být inženýrské sítě.
  17. Bude naplňována minulým zastupitelstvem projednaná a schválená Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic v maximální možné míře.
  18. Bude upřednostněna rekonstrukce stávajících školních kuchyní před zprovozněním centrální vývařovny pro veřejné mateřské a základní školy.
 11. Tolerance rady města. Pokud bychom byli jazýček na vahách, zvážíme toleranci menšinové rady výměnou za zohlednění politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou i veřejnou diskusí k připravovaným záměrům. V žádném případě nebudeme tolerovat radu s účastí KSČM nebo SPD.
 12. Kumulace funkcí. Chceme si práci rozdělit. Kdo získá uvolněnou funkci na městě (primátor/ka či náměstek/kyně) nebo na obvodu (starosta/ka), vzdá se zastupitelského mandátu v opačném zastupitelstvu maximálně do půl roku od prvního jednání zastupitelstva. V každém případě je pro nás nepřijatelná kumulace uvolněných funkcí na městě (primátor/ka či náměstek/kyně) a na obvodu (starosta/ka). Kumulaci dvou řadových zastupitelských funkcí (města a obvod) nevylučujeme, ale taktéž ji zvážíme.
 13. Ctíme zásadu, že kontrolní funkce náleží opozici. Proto v případě naší účasti v radě budeme požadovat pro opozici posty předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. Pokud zůstaneme v opozici, budeme naopak vyžadovat jednu z těchto funkcí pro našeho zastupitele, abychom měli přístup k aktuálním informacím a mohli zasáhnout při podezřelých aktivitách.
 14. Zavazujeme se i z opozičních lavic ke krokům vedoucím k naplnění programových priorit uvedených výše.

Ke stažení

Navrhni úpravu