Červeňák, přírodní poklad na jihu města

Červeňák, přírodní poklad na jihu města

Dlouhá desetiletí sloužil armádě, přes dvacet let je opuštěný a nyní se rozhoduje o jeho budoucnosti. Bývalý vojenský prostor na řece Chrudimce se může stát vyhledávanou přírodní lokalitou, ale stejně tak mu hrozí postupná devastace nekoordinovanou stavební činností. Iniciativa Přírodní park Červeňák již tři roky usiluje o to, aby bývalý vojenský prostor získalo město do majetku a vytvořilo z něj přírodní lokalitu pro rekreaci. Téma záchrany Červeňáku si vzali za své také pardubičtí Piráti.

Prvním nešetrným stavebním zásahem může být silniční propojka, kterou chce vedení města vést přímo přes most Červeňák. Ten je však příliš úzký a ve velmi špatném technickém stavu. Radnice má již v ruce několik dokumentů identifikujících jeho závady, ale zatím žádný naceněný návrh jeho opravy. Přesto se k výstavbě propojky již zavázala ve smlouvě s ministerstvem obrany.

Překrásné rozsáhlé přírodní území na jihu města podél řeky Chrudimky zůstává mimo pozornost obyvatel. Většinu 20. století mu totiž dominovala činnost armády a nyní si ho již přes dvacet let bere zpět příroda. Postupně ho však začínají objevovat i obyvatelé města, mezi prvními pejskaři, milovníci přírody a běžci. Bývalému vojenskému prostoru se přezdívá Červeňák podle jednoho z mostů, který se zde nachází.

Místo pro rekreaci i příjemnou zkratku pěšky nebo na kole

Území Červeňáku je pro město a jeho obyvatele cenné hned z několika důvodů. Na prvním místě je to obrovský potenciál pro každodenní odpočinek obyvatel přilehlých částí města, zejména Pardubiček, Višňovky a Jesničánek. Jih města je jinak převážně obklopen nekonečnými lány polí, průmyslovými areály a letištěm. Červeňák naopak nabízí pestrou přírodu a díky vysokému podílu zalesnění velmi příjemné klima i v parném létě.

Díky poloze zakousnuté do města je Červeňák také prostorem, přes který vedou nejkratší cesty právě mezi Pardubičkami na jednom břehu Chrudimky a Višňovkou, Jesničánkami a Duklou na břehu druhém. Již dnes je území protkáno sítí cest od zarostlých panelek po pěšinky. Nevelkými investicemi je možné tu vybudovat pěší a cyklistickou spojnici těchto místních částí. Navíc cesta po levém břehu Chrudimky je už dnes sjízdná z centra města až po most Červeňák, který se nachází na úrovni centrálního hřbitova.

foto: Vojtěch Weisbauer, Mladí zelení

Přírodní a historický skvost

Kromě samotného pohybu – dopravního či rekreačního – v příjemném prostředí je zde obrovská příležitost rozvíjet i poznání. Z novodobé historie jsou zde nejviditelnější pozůstatky po působení železničního pluku v meziválečném období: dva dochované mosty a vysoké pilíře a k nim směřující násep, sloužící tehdy pro cvičnou stavbu mostů. V těsném sousedství se také nachází archeologické naleziště v Pardubičkách, kde se dochovaly pozůstatky počátků Pardubic ze 13. století.

Z hlediska ekologického byl již prokázán význam koryta řeky Chrudimky, které je vyhlášeno evropsky významnou lokalitou. Zbytek území zatím stále čeká na podrobný biologický průzkum. Vidíme příležitost k popularizaci těchto aspektů přímo na místě nejen formou naučné stezky.

Červeňák je přirozeným přechodem mezi soustavou parků podél Chrudimky (Na Špici, Bubeníkovy sady, Vinice) a volnou krajinou za městem.

Podrobnější informace naleznete na webu Iniciativy Přírodní park Červeňák www.ppcervenak.cz. K silniční propojce a s ní související změnou územního plánu pak na webu www.hloupapropojka.cz.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu