Hlukovou zátěž v Dukelském lesoparku lze snížit bariérou z dřevin

Hlukovou zátěž v Dukelském lesoparku lze snížit bariérou z dřevin

Dukelský lesopark před několika lety prošel povedenou revitalizací. K procházkám či sportování jej využívá čím dál více lidí. Skutečnému odpočinku však stále brání vysoká hluková zátěž z přilehlé kapacitní komunikace I/37, která spojuje Pardubice s Chrudimí.

Nejlepším řešením je bezesporu výstavba protihlukových stěn. Toto opatření však již dlouho naráží především na nejasné plány ŘSD, které zvažuje rozšíření této komunikace na čtyřpruh. Problém dále komplikuje i souběžná železniční trať a také to, že správcem lesoparku není městský obvod, ale Magistrát města Pardubic. Jedná se tedy o vcelku zapeklitý problém. Pokud ale nebudeme konat, bude park sužován hlukem ještě mnoho let. Naštěstí existuje i další řešení, které může zpříjemnit pobyt v parku.

Piráti v zastupitelstvu přicházejí s novým návrhem, který je realistický, finančně úsporný, v harmonii s rázem lesoparku a přitom hlukovou zátěž snižuje. Tím je výsadba husté vegetace, která do jisté míry nahrazuje funkci protihlukové stěny. Kromě snížení hluku přitom působí i jako „lapač“ škodlivin, které hustý provoz aut vytváří. Má tedy pozitivní vliv na ovzduší a i na zdraví obyvatel.

Náš plán je po celé délce lesoparku vybudovat pás husté zeleně, který pokryje všechna výšková patra do celkové výšky zhruba 10 m. Široký by měl být alespoň 10 metrů a v místech, kde je to realizovatelné, i širší. Tam, kde je to možné a nebude to narušovat provoz lesoparku, by výsadba vegetace proběhla již v dostatečné vzdálenosti od silnice tak, aby nemuselo dojít k jejímu kácení v případě, že nakonec k rozšíření I/37 na čtyřpruh skutečně dojde (nevidíme k tomu ovšem žádný objektivní důvod, neboť stávající vytížení plně pokrývá aktuální kapacita).

Od certifikované arboristky jsme si nechali vypracovat návrh možné kombinace dřevin, která požadavky na husté zaplnění prostoru splní, a také cenovou kalkulaci. Náklady by měly činit 500 až 750 tisíc Kč včetně DPH. Odhadujeme, že k plnému pokrytí všech výškových pater dojde za 5 až 10 let od výsadby. Nebude to hned, ale i tak je to lepší než nekonečné čekání na rozšíření silnice a protihlukové stěny, které už nyní trvá déle. Máme zpracovány dvě varianty, které se liší pouze počáteční výškou dřevin, což ovlivní, jak brzo námi navrhované řešení bude fungovat naplno. Shrnuje je následující tabulka, která ukazuje cenu za modul 10 x 20 m. Celkem je potřeba pokrýt cca 700 m délky porostu, tedy asi 35 těchto modulů. V obou případech byly použity tyto dřeviny:

  • TS: tis červený, 3ks
  • SO: střemcha obecná, 4ks
  • DO: dřín obecný, 5ks
  • ŘP: řešetlák počistivý, 13ks
  • BO: brslen evropský, 16ks
Mix dřevin Dřeviny cena (bez DPH) Pomocný materiál cena (bez DPH) Práce cena (bez DPH) Cena modul (bez DPH) Cena celkem za 35 modulů (bez DPH)
TS 150/175 cm
SO 100/125 cm
DO 130 cm
RP 40/100 cm
BE 50/70 cm
12 431,25 608,00 4 128,00 17 167,25 600 853,75
TS 60/80 cm
SO 100/125 cm
DO 130 cm
RP 40/100 cm
BE 50/70 cm
6 800,00 368,00 4 128,00 11 296,00 395 360,00

K dispozici je i diagram plánované výsadby zde.

Cenu považujeme za přijatelnou, v rozpočtu města, které pro rok 2019 hospodaří s výdaji přes 3 miliardy Kč, jde o vcelku malou částku s ohledem na užitnou hodnotu navrhovaného řešení. Dosadba totiž odcloní lesopark od silnice nejen z hlediska hluku, ale také vizuálně. Přispěje také k čištění vzduchu, a tím k větší pohodě a lepšímu zdraví návštěvníků lesoparku.

Od odborníka jsme si nechali zpracovat model hlukové zátěže, který srovnává míru hlukového zatížení v oblasti lesoparku před a po provedení opatření. Při využití vegetace coby hlukové stěny je podstatné uvažovat i roční období. Na zimu totiž stromy opadají, což snižuje jejich schopnost hluk pohlcovat. Při výpočtech jsme vycházeli z této pesimistické varianty. V případě lesoparku je přitom podstatnější období letní, kdy lze očekávat významně vyšší absorpční schopnosti.

Model pro zimní období ukazuje následující diagram:

Vlevo aktuální stav, vpravo po změně

Rozdíl hlukové zátěže pro referenční bod označený jako (1) ve výšce 3 m nad zemí, v noci a v zimě ukazuje i následující tabulka:

Aktuální stav (dB) Navrhovaný stav (dB) Útlum (dB)
40,3 37,7 2,6

Referenční bod (1) odpovídá č. p. 2731 v ul. Sokolská.

Minimální míra útlumu dle modelu vychází na zhruba 2,6 dB, což znamená téměř o 50% nižší míru akustického tlaku. Během období vegetace odhadujeme útlum na 5 - 7 dB, což je již útlum zásadního charakteru. Kompletní analýzu si můžete stáhnout zde. Jak si představit různé hodnoty útlumu si můžete názorně poslechnout ve zvukové ukázce, která demonstruje rozdíl oproti výchozímu stavu v krocích -3 dB a -6 dB.

Protože se jedná o záležitost, která vyžaduje jak kladné stanovisko rady městského obvodu, tak i souhlas Magistrátu města Pardubic, budeme pro tento náš návrh hledat podporu na obou frontách.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu