Duhová koalice - shrnutí, co jsme dojednali, než jsme dojednali

Duhová koalice - shrnutí, co jsme dojednali, než jsme dojednali

Dva týdny trvalo jednání o tzv. duhové koalici, jejíž základ by tvořily strany ODS, Piráti, Pardubáci společně, Sdružení pro Pardubice. Přizvány byly Koalice pro Pardubice a ČSSD. V úterý 23.10. bylo lídrům stran a médiím oznámeno, že vyjednávání o této koalici ze strany ODS končí s tím, že dále již budou jednat jen s ANO, KPP, SPP a ČSSD. Co bylo v duhové koalici dojednáno, se dočtete na následujících řádcích.

1) Klíčové věcné body

 1. NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN - upravíme poslední návrh tak, aby co nejvíce odpovídal variantě, kterou vybralo zastupitelstvo v roce 2017, schválíme nový územní plán do konce volebního období
 2. SPALOVNA - nechceme spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví, ale nechceme ji odkoupit za stávajících podmínek, zmapujeme povolovací procesy a připravíme se na účast v řízeních, budeme pokračovat v jednání
 3. ČERVEŇÁK - chceme přes území propojku pro pěší, cyklisty a vozidla se zapnutými modrými majáky, nechceme propojku pro osobní auta, dokončíme převod celého území do majetku města, zachováme území jako krajinnou zeleň
 4. LETNÍ STADION - chceme rekonstrukci samotného stadionu, zrevidujeme návrh okolí a náklady na samotný stadion
 5. KONCEPCE CENOTVORBY - zpracujeme koncepci cenotvorby veřejných služeb včetně zvýhodnění některých skupin, v rámci ní provedeme revizi veřejných služeb zdarma
 6. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI - zavedeme participativní rozpočet a participaci při plánování rekonstrukcí, budeme zveřejňovat všechny informace přehledně na webu a v open data
 7. UDRŽITELNÁ MOBILITA - pořídíme Plán udržitelné městské mobility (SUMP), budeme vyváženě rozvíjet veřejnou, pěší, cyklistickou i automobilovou dopravu, vytvoříme jasnou parkovací politiku, budeme realizovat opatření pro cyklisty, zavedeme inteligentní řízení dopravy, budeme připravovat propojení rychlodráhy a nadjezdu u nemocnice, postavíme autobusový terminál (posoudíme i lokalitu u pošty)
 8. DOSTUPNÉ BYDLENÍ - chceme rozvíjet startovací a sociální bydlení, budeme hledat příležitosti pro další formy bydlení (družstevní, baugruppe, městské nájemní bydlení), připravíme projekty k využití plánovaných státních dotací na výstavbu městského bydlení
 9. ZELEŇ A VODA - budeme aplikovat prvky modré (opatření na zadržování vody a vodní prvky) a zelené (vegetace) infrastruktury při rekonstrukcích ulic a budov, zavedeme systematickou péči o zeleň, zrealizujeme projekty Náhrdelníku Chrudimky a revitalizace nábřeží na levém břehu Labe
 10. PÉČE O SENIORY - zřídíme terénního sociálního pracovníka pro seniory do každého obvodu, budeme se připravovat na stárnutí obyvatel a rozvíjet možnosti pomoci jim v místě bydlení
 11. STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH - nechceme centrální vývařovnu, budeme zvyšovat kvalitu stravování ve školských zařízení, podpoříme regionální potraviny
 12. SPRÁVA AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ MĚSTA - navážeme na zpracovanou koncepci struktury orgánů akciových společností včetně vypracovaných stanov (z roku 2013 – 2014), představenstva budou zajišťovat odborný management, v dozorčích radách zasednou političtí odborní zástupci města
 13. DOTAČNÍ TITULY ITI - zkontrolujeme připravenost existujících projektů ve schválené strategii, povedeme širokou diskuzi, stanovíme jasné priority města
 14. ROZPOČET MĚSTA - rozpočet města (včetně městských obvodů) bude participativní a veřejně dostupný (rozklikávací), stanovíme míru participace v rozpočtu města i městských obvodů

2) Návrh početního a poměrového formátu rady města

Čísla jsou udávána v pořadí: primátor + náměstci + radní

strana zastupitelů varianta 1A bez ČSSD varianta 1B bez ČSSD varianta 2 s ČSSD
ODS 7 1+2+0 1+2+0 1+1+1
Piráti 5 0+1+1 0+1+2 0+1+1
Pardubáci společně 4 0+1+1 0+1+1 0+1+1
Sdružení pro Pardubice 3 0+0+2 0+0+1 0+0+1
Koalice pro Pardubice 3 0+0+2 0+0+2 0+0+2
ČSSD 2 - - 0+1+0

3) Návrh nominantů s návrhem jejich gescí

pro variantu 1A (ostatní varianty poznámkou):

 • primátor Karel Haas (ODS)
  • „pouze agenda vyplývající ze zákona“
  • Kancelář primátora
  • Útvar interního auditu
  • Městská policie
  1. náměstek Jakub Kutílek (Piráti)
   • „strategie, plánování, dotace” + “doprava”
   • OOddělení strategického plánu a strategie v oblasti energetiky
   • Oddělení projektového a dotačního managementu
   • Oddělení implementace strategie ITI
   • Odbor hlavního architekta
   • Odbor dopravy
 • náměstek František Brendl (Pardubáci společně)
  • „správa majetku” + „životní prostředí”
  • Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
  • Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
  • správa kapitálového majetku
  • Odbor životního prostředí
 • náměstek Petr Kvaš (ODS)
  • „ekonomika” + „investice”
  • Odbor ekonomický
  • Oddělení investic a technické správy
  • Oddělení veřejných zakázek
 • náměstek Petr Klimpl/Jan Mazuch (ODS) - ve variantě 2 Jakub Rychtecký (ČSSD)
  • „lidskoprávní agendy”
  • Odbor školství, kultury a sportu
  • Odbor sociálních věcí
 • radní Ondřej Karas (Piráti) - koordinace pracovních skupin: IT a smart city, participace a otevřenost, podpora podnikání
 • radní Pardubáci společně - zatím personálně nespecifikováno
 • radní SPP - zatím personálně nespecifikováno
 • radní KPP - zatím personálně nespecifikováno
 • radní KPP - zatím personálně nespecifikováno
 • (jen pro variantu 1A) radní (SPP) - zatím personálně nespecifikováno
 • (jen pro variantu 1B) radní Vojtěch Jirsa (Piráti) - koordinace pracovní skupiny: řízení a organizační struktura města
 • (jen pro variantu 2) radní Petr Klimpl (ODS)

4) Návrh participace opozice

 • výbory:
  • veřejné zápisy - počty hlasů (pro, proti, zdržel se) u výsledků hlasování
  • poměrné zastoupení všech stran (3+2+1+1+1+1+1+1=11 nebo 3+2+2+2+1+1+1+1=13)
  • předseda kontrolního i finančního výboru pro opozici
 • komise:
  • veřejné zápisy - počty hlasů (pro, proti, zdržel se) u výsledků hlasování
  • poměrné zastoupení všech stran (3+2+1+1+1+1+1+1=11 nebo 3+2+2+2+1+1+1+1=13)
  • další členové s hlasem rozhodujícím - odborníci
  • předsedové komisí:
   • volba v komisi
   • poměrné zastoupení všech stran
   • možný postup skloubení výše uvedených principů: volba předsedy a místopředsedy v komisi; rada (po konzultaci s předsedy zastupitelských klubů) může doporučení komise na předsedu a místopředsedu korigovat (prohodit) tak, aby celkové rozdělení předsedů komisí odpovídalo poměrně zastoupení všech stran v zastupitelstvu
 • představenstva právnických osob s majetkovou účastí města:
  • otevřená výběrová řízení = “najatí odborníci”
  • nutno nejprve změnit stanovy
 • dozorčí rady právnických osob s majetkovou účastí města:
  • poměrné zastoupení všech stran v zastupitelstvu mezi členy i předsedy
  • stanovení kvalifikačního minima
  • postup “vygenerování” nominanta záleží na rozhodnutí příslušné strany

5) Vzájemná kontrola všech našich kompletních volebních programů

 • Nebyly identifikovány nepřekonatelné rozpory.
 • Podrobná diskuze zatím neproběhla.
 • Případné nadále sporné body by byly uvedeny v koaliční smlouvě s tím, že budou řešeny až po nalezení konsensu v rámci koalice.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu